Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25

     

Work in pairs. Match the things you might have done or experienced in box A with how the experience might have affected you in box B.

Bạn đang xem: Writing unit 2 lớp 11 trang 25


Bài 1

Task 1. Work in pairs. Match the things you might have done or experienced in box A with how the experience might have affected you in box B.

(Làm bài toán theo cặp. Ghép phần đông điều em rất có thể đã có tác dụng hoặc trải qua ở form A cùng điều trải qua đó ảnh hưởng đến em ra sao ở khung B.)

A

B

 1. Speaking English lớn a native English speaker

 2. Being seriously ill

 3. Travelling khổng lồ other parts of the country

 4. Failing an exam

 5. Talking khổng lồ a famous pop star

 a. Makes you love your country more

 b. Teaches you a lesson & makes you study harder

 c. Makes you appreciate your health more

 d. Makes you more interested in learning English

 e. Changes your attitude to lớn pop stars

Lời giải đưa ra tiết:

1 - d

2 - c

3 - a

4 - b

5 - e

1 - d. Speaking English to lớn a native English speaker makes you more interested in learning English.

(Nói giờ Anh cùng với người bạn dạng xứ làm mình muốn học giờ đồng hồ Anh hơn.)

2 - c. Being seriously ill makes you appreciate your health more.

(Bị nhỏ xíu nặng làm bạn quý trọng mức độ khỏe của bản thân mình hơn.) 

3 - a. Travelling lớn other parts of the country makes you love your country more.

(Đi đến các vùng đất khác nhau trên non sông làm chúng ta yêu non sông hơn.)

4 - b. Failing an exam teaches you a lesson & makes you study harder.

(Thi trượt dạy cho bạn bài học và làm chúng ta học chăm chỉ hơn.)

5 - e. Talking to a famous pop star changes your attitude lớn pop stars.

(Trò chuyện cùng với một ngôi sao sáng nhạc pop đổi khác thái độ của chúng ta với những ngôi sao sáng nhạc pop.)


Bài 2

Task 2. Work in pairs. A student talks to her friend about one of her past experiences. & how it affected her. The lines in their conversation are jumbled. Put them in the correct order, then practice the dialogue. 

(Làm bài toán theo cặp. Một học viên đang rỉ tai với các bạn của cô ấy về trong những điều trải qua của chính mình trong thừa khứ và nó ảnh hưởng đến cô như vậy nào. đa số câu trong cuộc hội thoại của họ đã trở nên đảo lộn. Đặt bọn chúng lại đúng lắp thêm tự, sau đó thực hành bài bác đối thoại.)

*

a) I was walking along Trang Tien Street when an English girl came up to lớn me & asked me the way khổng lồ Hoan Kiem Lake. I told her, then we started talking about the lake.

Xem thêm: Địa Lí 10 Bài 34 Thực Hành Địa 10, Giải Địa 10: Bài 34

b) Have you ever spoken English to lớn a native speaker?

c) How did the experience affect you?

d) Yes. 1 talked lớn an English girl last summer.

e) What did you talk about? 

f) Well, it made me more interested in learning English.

g) Everything about the lake: its name, the great turtles in it, etc.

h) How did you meet her?

Lời giải chi tiết:

1 - b: Have you ever spoken English khổng lồ a native speaker?

(Bạn đã khi nào nói giờ Anh cùng với người phiên bản xứ chưa?)

2 - d: Yes, I talked khổng lồ an English girl last summer.

(Có, bản thân đã nói chuyện với một cô gái người Anh mùa hè năm ngoái.)

3 - h: How did you meet her?

(Bạn gặp mặt cô ấy như thế nào?)

4 - a: I was walking along Trang Tien Street when an English girl came up lớn me và asked me the way lớn Hoan Kiem Lake. I told her, then we started talking about the lake.

(Mình đang đi dạo dọc đường Tràng chi phí thì một cô gái người Anh mang lại và hỏi bản thân đường mang đến hồ hoàn Kiếm. Bản thân nói cùng với cô ấy. Sau đó, bọn chúng mình bước đầu nói về hồ.)

5 - e: What did you talk about?

(Bạn nói về cái gì?)

6 - g: Even thing about the lake: its name, the great turtles in it, etc.

(Mọi trang bị về hồ: tên của nó, rùa lớn tưởng trong hồ, vân vân.)

7 - c: How did the experience affect you?

(Trải nghiệm này ảnh hưởng đến chúng ta thế nào?)

8 - f: We"ll, it made me more interested in learning English.

(À, nó làm cho mình muốn học giờ đồng hồ Anh hơn.)


Bài 3

Task 3.

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 36, Vẽ Theo Mẫu Trang 36 Vở Bài Tập Toán 4 Tập 1

 Work in pairs. Underline the structures used khổng lồ talk about past experiences in the dialogue in Task 2. Then use the structures & the ideas in Task 1 lớn make similar dialogues.

(Làm việc theo cặp. Gạch dưới những cấu tạo được dùng nói tới những điều trải qua trong thừa khứ ở bài xích đối thoại 2, sau đó dùng những kết cấu này cùng những ý tưởng phát minh ở bài đối thoại 1 để thực hiện bài đối thoại tương tự.)