Tụng Kinh Dược Sư Chữa Bệnh

     
(thitbohitachi.vn) Dược Sư ý trung nhân Tát phạt nguyện cứu độ bọn chúng sinh, giúp bọn chúng sinh chữa bệnh dịch và trị nghiệp. Gớm Dược Sư thể hiện rõ 12 đại nguyện của Đức Dược Sư trong chuyện cứu vãn nhân độ thế

Bạn hoàn toàn có thể Tải trọn bộ Kinh Dược Sư TẠI ĐÂY! sau đây là phiên bản tụng niệm kinh Dược Sư bởi Hòa thượng thích Trí Quảng soạn mà định kỳ ngày xuất sắc sưu tầm, mong mỏi rằng hoàn toàn có thể giúp ích cho chúng ta độc giả.

Bạn đang xem: Tụng kinh dược sư chữa bệnh


* Chí trung khu đảnh lễ: Nam tế bào Tận lỗi Không trở thành Pháp Giới Quá, Hiện, Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, nhân hậu Thánh Tăng hay Trụ Tam Bảo (1 lạy).
* Chí vai trung phong đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo chủ Điều Ngự Bổn Sư ưa thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi người tình Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền nhân tình Tát, Hộ Pháp Chư tôn tình nhân tát, Linh tô Hội Thượng Phật ý trung nhân Tát (1 lạy).
* Chí trung ương đảnh lễ: Nam mô Đông phương Giáo nhà Dược Sư lưu giữ Ly quang Vương Phật, Nhật Quang biến chuyển Chiếu người tình tát, Nguyệt Quang trở thành Chiếu người yêu tát, cứu Thoát tình nhân tát, Dược Sư hội thượng Phật người thương tát (1 lạy).
Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam bảo. Nguyện theo nhân tình tát quan Âm, bởi vì Ngài tất cả đủ sức mạnh của chổ chính giữa đại bi. Nhỏ xin quy y với đấng tương trợ loài người ra khỏi tai nạn. Bởi Ngài tất cả đủ thần lực nên người ta gọi là Đấng toàn năng.
Con xin trì tụng thần chú của Ngài. Thần chú làm cho chúng sinh được an vui lợi ích. Thần chú cực kỳ thù thắng, vì chưng nó khiến cho ác ma bắt buộc tới gần; thiệt là linh nghiệm vị nó có thể tịnh hóa trái đất sanh tử luân hồi.
Hãy tụng Thần chú như sau: Cúi xin Đấng sáng chói, Đấng gồm trí tuệ sáng sủa chói, Đấng vô cùng thoát cầm gian, Bậc sư tử vương, Bậc ý trung nhân tát vĩ đại! Xin Ngài hãy ức niệm chơn ngôn, trì tụng chơn ngôn, tạo nên chơn ngôn linh nghiệm.
Đấng đại từ tại! Xin Ngài phân phát huy sức khỏe thần thông từ bỏ tại. Xin Ngài vạc huy sức mạnh đại từ bỏ tại.
Đấng ko ô nhiễm, Đấng xa cách trần cấu, Đấng có thân hình ko ô nhiễm! Hãy đến, xin Ngài xuất hiện.
Đấng tự tại trong đời! Xin Ngài trừ độc tham lam, trừ độc sảnh hận, trừ độc đần si tham ái, trừ sạch phiền não lây nhiễm ô.
Đấng có đầy đủ lòng từ! chúng con hy vọng được thấy Ngài, lạy Ngài.Xin Ngài ban mang lại an vui hạnh phúc, những điều ước muốn đều được thành tựu.
Đấng thành tựu vĩ đại! tín đồ mặc gần kề đen, bản thân choàng da hổ, tay rứa hoa sen, tay thay kim cang, tay ráng pháp loa giác ngộ rất nhiều người, tay nạm tích trượng võ thuật và cũng chiến thắng, bên tả thì gồm mãnh thú, mặt hữu lại sở hữu sư tử trợ lực. Xin ban cho bé an vui, hạnh phúc.
bé xin quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam bảo. Bé xin quy y ý trung nhân tát quan Âm, tất cả ước mơ phần đông được thành tựu.
NAM MÔ ĐẠI bi thương THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần) rất có thể bạn không biết:30/9 âm kế hoạch Dược Sư Phật đản sinh, vạc đại nguyện cứu bọn chúng sinh
Này Tinh tú! Hãy xuất hiện, mở ra để tiêu trừ ác tai đen tối, làm cho bầu trời trong sáng, an lành, thật an lành.
Tôi nghe như vầy, một thuở nọ Đức Phật châu du giáo hóa cho thành Quảng Nghiêm dưới cây giờ nhạc, cùng rất tám nghìn Tỳ kheo, bố vạn sáu ngàn người tình tát, bát bộ Thiên long, fan với quỷ thần, Bà la môn, cư sĩ, quốc vương, đại thần cung kính thỉnh Phật thuyết pháp.
Bấy giờ đồng hồ Văn Thù người thương tát nương Phật thần lực, quỳ gối lẹo tay, hướng Phật, bạch rằng: "Bạch Đức vắt Tôn! Cúi xin nói rõ danh hiệu, bổn nguyện, công đức thù thắng của những Đức Phật, để cho mọi người theo đó tu hành, được sinh công đức với nêu gương giỏi cho chúng đời sau”.
Đức Phật liền bảo: "Hay thay, giỏi thay, Văn Thù Sư Lợi! Ông mong mỏi Ta nói danh hiệu, bổn nguyện, công đức chư Phật cho chúng hữu tình không bị nghiệp chướng buộc ràng, luôn được an toàn trong đời Tượng pháp. Ông đề xuất lóng nghe và suy xét kỹ, ta sẽ bởi ông nhưng nói”.
Đức Phật ngay tức thì bảo: "Này Văn Thù Sư Lợi, từ đây đào bới phương Đông biện pháp mười muôn ức cõi nước chư Phật gồm một thế giới tên là Tịnh lưu lại Ly; Giáo công ty cõi này là Phật Dược Sư lưu Ly quang quẻ Vương Như Lai. Mọi bạn tôn kính, vị Ngài biết rõ thật tướng các pháp, giải được đông đảo việc xẩy ra trong đời với vượt cạnh tranh khăn, có tác dụng Thầy Trời người, là bậc tôn quý. Khi còn tu hạnh người tình tát, bao gồm phát Mười nhị Đại nguyện khiến cho hữu tình cầu chi được nấy.
THỨ NHỨT: Ta nguyện đời sau, khi hội chứng Vô thượng người thương đề, hào quang quẻ của Ta chiếu khắp vô lượng vô biên cầm cố giới, khiến cho chúng lãng mạn thấy ánh quang quẻ này, thân trung khu thanh tịnh, đầy đủ tướng trượng phu, siêng tu Lục độ, rời biển lớn trần khổ, vào vùng Niết Bàn.
THỨ HAI: Ta nguyện đời sau, khi triệu chứng Vô thượng người tình đề, thân Ta như ngọc giữ ly, trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, hào quang rực rỡ chiếu khắp mười phương. Những chúng thơ mộng ở nơi khuất tất cũng thấy thân Ta và được an lành, tùy trọng điểm mãn nguyện.
THỨ BA: Ta nguyện đời sau, khi hội chứng Vô thượng tình nhân đề, cần sử dụng trí phương tiện đi lại dạy bọn chúng hữu tình khiến cho tin lẫn nhau, tạo nên dân nhiều nước mạnh.
THỨ TƯ: Ta nguyện đời sau, khi chứng Vô thượng tình nhân đề, nếu gồm hữu tình tu theo tà đạo, thì Ta khiến cho họ trở về chánh đạo. Nếu theo nhị thừa, thì Ta khiến cho họ ước Vô thượng giác.
THỨ NĂM: Ta nguyện đời sau, khi triệu chứng Vô thượng ý trung nhân đề, nếu có hữu tình làm việc trong giáo pháp tu hạnh thanh tịnh, thì Ta khiến họ không thiếu thốn Tam tụ tịnh giới. Giả dụ ai hủy phạm nhưng mà nghe danh Ta, trọng tâm liền thanh tịnh, không đọa ác đạo.
THỨ SÁU: Ta nguyện đời sau, khi hội chứng Vô thượng bồ đề, nếu gồm hữu tình thân hình kém hạ, không đủ sáu căn, xấu xí, khờ khạo, tai điếc, đôi mắt mù, nói năng ngọng liệu, chân tay tật nguyền, lác hủi, điên cuồng, chịu nhiều khổ não. Nghe được danh Ta, liền được khỏi bệnh, thân hình đoan chánh, trí huệ sáng suốt.
THỨ BẢY: Ta nguyện đời sau, khi triệu chứng Vô thượng người yêu đề, nếu bao gồm hữu tình mang căn bệnh hiểm nghèo, không người cứu chữa, không chỗ cậy nhờ, nghèo cùng khốn khổ. Nghe được danh Ta, ngay thức thì được ngoài bệnh, thân trọng điểm thanh tịnh, quyến nằm trong sum vầy.
THỨ TÁM: Ta nguyện đời sau, khi triệu chứng Vô thượng người yêu đề, nếu có hữu tình sở hữu thân đàn bà chịu các đau khổ, ước ao cầu ra khỏi, nghe được danh Ta, thân trọng tâm thanh tịnh, đủ tướng trượng phu, tiến mang đến Vô thượng tình nhân đề.

Xem thêm: Bệnh Đau Mắt Đỏ Và Những Điều Trị Bệnh Đau Mắt Đỏ Và Những Điều Bạn Nên Biết


THỨ CHÍN: Ta nguyện đời sau, khi chứng Vô thượng người thương đề, nếu bao gồm hữu tình sa vào lưới ma, tà giáo ràng buộc, Ta dùng phương tiện đi lại khai thị cho họ, khiến cho khỏi đường mê, tu hạnh nhân tình tát, triệu chứng quả Vô thượng người tình đề.
THỨ MƯỜI: Ta nguyện đời sau, khi chứng Vô thượng nhân tình đề, nếu bao gồm hữu tình vì chưng vì vô minh phạm yêu cầu sai lầm, bắt buộc bị giam cầm, chịu những đau khổ. Nghe được danh Ta, toàn bộ khổ ấy tức khắc được tiêu trừ.
THỨ MƯỜI MỘT: Ta nguyện đời sau, khi hội chứng Vô thượng nhân tình đề, ví như có người nào nghèo cùng, đói khát, bởi vì cầu thức ăn uống mà sinh sản nghiệp ác. Nghe được danh Ta, chăm lòng thọ trì, thì Ta khiến họ tất cả đủ đồ thực cùng dạy pháp Phật, làm cho họ được Vô thượng ý trung nhân đề.
THỨ MƯỜI HAI: Ta nguyện đời sau, khi triệu chứng Vô thượng nhân tình đề, ví như có bạn nào nghèo thuộc hèn hạ, không có áo mặc, con muỗi mòng gặm đốt, nóng lạnh lẽo dãi dầu. Nghe được danh Ta, chuyên lòng thọ trì, thì Ta khiến họ tất cả đủ đồ dùng dùng, y phục giỏi đẹp, của báu dư thừa. Đọc thêmNhững ai đề nghị cung phụng Phật Dược Sư sẽ được hưởng phúc?
"Lại này Văn Thù Sư Lợi! Công đức của Phật Dược Sư chẳng thể nghĩ bàn. Vì vậy các ông đề xuất khuyên bọn chúng sanh nguyện về cõi Tịnh của Phật Dược Sư. Vĩ cõi Phật ấy, đất bởi lưu ly, cây báu thẳng hàng cũng giống như Tịnh Độ của Phật Di Đà, là nơi hội ngộ của nhiều Bồ tát Nhứt sanh xẻ xứ, dưới sự hướng dẫn của hai tình nhân tát Nhựt Quang thay đổi Chiếu, Nguyệt Quang thay đổi Chiếu là bậc đại sĩ trợ tuyên chánh pháp của Phật Dược Sư.
"Văn Thù Sư Lợi! Ở nhân loại này lại có nhiều người phân vân lành dữ, ôm lòng bỏn sẻn, thiếu hẳn đức tin, không ưa ba thí, tham lam, ích kỷ, cướp đoạt của người. Sau thời điểm qua đời, sanh làm ngạ quỷ, đói khát, khổ sở, ghi nhớ niệm thương hiệu của Phật Dược Sư, sanh lại làm cho người. Nhờ vào công đức ấy, ghi nhớ khổ ngạ quỷ, phải hành ba thí, giúp kẻ nghèo cùng, phát triển thiện căn, tu bồ tát pháp.
"Lại nữa, trong đời ngũ trược, gồm kẻ phá giới, làm mất đi chánh kiến, khen mình, chê người, tôn cúng ác quỷ, làm chúng ta với ma, khi bị tiêu diệt lại sa ác đạo. Ví như nghe danh hiệu của Phật Dược Sư, tức khắc khỏi con đường mê, bờ giác quay về, xuất gia học đạo, kính cúng Tam Bảo, học tập rộng nghe nhiều, thành tựu Lục độ cao siêu, chóng lên bờ giác.
"Ở trường thích hợp khác, nếu như bị kẻ ác nhờ cậy quỷ thần, hay là phù thủy, yếm đối trù ẻo, khổ cực vô cùng. Ví như tụng Dược Sư tiêu tai thần chú, thì kẻ hung ác cũng phải hiền khô và phạt lòng thành quy y Tam Bảo.
"Nếu có Phật tử tu theo tịnh thổ pháp môn, nhưng chưa quyết tâm, mang lại lúc mạng tầm thường mà nghe danh xưng NAM MÔ DƯỢC SƯ PHẬT, DƯỢC SƯ PHẬT, thì cũng biến thành được Văn Thù Sư Lợi bồ tát, Quán cụ Âm người yêu tát, Đắc Đại Thế tình nhân tát, vô tận Ý ý trung nhân tát, Bảo Đàn Hoa người tình tát, Dương Vương tình nhân tát, Dược Thượng người yêu tát, Di Lặc ý trung nhân tát, từ mọi mười phương chỉ lối gửi đường đến ao Thất bảo, sanh trong sen báu của Phật Di Đà, hoặc lên cõi trời, đời đời kiếp kiếp hưởng phước. Tuổi trời lúc hết, sanh lại có tác dụng nhân gian, làm đưa luân vương, được fan tôn kính. Tư phương im tĩnh, không tồn tại ác ma, khuyến hóa rất nhiều nhà siêng tu thập thiện, bố nghiệp thanh tịnh, đầy đủ tướng trượng phu.
"Lại này Văn Thù Sư Lợi! sau khoản thời gian thành đạo, Đức Phật Dược Sư phát trung khu đại từ, ngay thức thì vào Chánh định, hóa Phật trên đỉnh, thuyết Đà la ni Thần chú Tiêu tai, để cho ba cõi tứ loài không còn những căn bệnh quái ác. Nếu như chư người thương tát sanh sống đời sau, gặp mặt bệnh nan y, bắt buộc trì chú này vào bát nước sạch, không tồn tại vi trùng, cho bệnh nhân dùng, ngay thức thì được khỏe khoắn mạnh. ý trung nhân tát nhiều hạnh làm cho thuốc cứu vãn người, phước những vô lượng, hiện đời được tín đồ kính trọng; chết lại theo Phật Dược Sư, tinh tấn siêng tu, sẽ thành Vô thượng Chánh giác”.
Đức Phật lại bảo: "Nếu có fan nào bái dường ước phước, thì trước phải khởi tạo bảy tượng của Phật Dược Sư bỏ lên trên tòa cao, rải hoa dâng hương, đốt đèn tục mạng. Giữ chổ chính giữa thanh tịnh, không giận, ko buồn, yêu thương xót chúng sanh, khởi trọng điểm cứu hộ. Luôn nhớ bổn nguyện công đức của Phật Dược Sư, phát âm tụng, suy tư, dạy tín đồ làm phước, thì được công đức thiết yếu nghĩ bàn.
"Nếu ở cầm gian, vượt núi băng ngàn, luôn gặp gỡ tai nạn, nước trôi, lửa cháy, quan lại hành hình, dưới biển cả cá kình, bên trên non hổ dữ, sư tử,độc xà, giặc giã mọi nơi, hết con đường chạy thoát. Nhờ có căn lành đời trước, đề nghị nhớ thương hiệu của Phật Dược Sư, trừ tai thần chú, nhiếp niệm thọ trì, toàn bộ tội này theo đây tan mất.
"Nếu có Phật tử lỡ phạm cấm giới, sợ đọa tam đồ, kính trọng tôn bái Dược Sư giữ Ly quang đãng Vương Như Lai. Dựa vào công đức này, khỏi đường sanh tử.
"Nếu có thiếu phụ chịu khổ thời điểm sanh, sức lực lao động tiêu tan, tưởng chừng buộc phải chết. Nhờ phước đời trước, nghe được danh hiệu của Phật Dược Sư giữ Ly quang quẻ Vương Như Lai, liền hết khổ đau, hạ sanh mau lẹ, mẹ con bình an”.
Phật hỏi A Nan có tin việc ấy? A Nan vực lên mà bạch Phật rằng: "Mặt trăng rét lên, khía cạnh trời giá lại, lời nói Như Lai không khi nào sai. Nhưng chúng đời sau tánh xuất xắc tự cao, hoài nghi lời Phật, sẽ bị đọa lạc ở vùng tam đồ”.
Bấy giờ, trong bọn chúng hội này còn có một ý trung nhân tát tên là cứu vãn Thoát quỳ gối lẹo tay bạch với Phật rằng: "Bạch Đức gắng Tôn! sau thời điểm Như Lai khử độ, những người đau khổ, bệnh dịch nặng, nhỏ gầy; bà con, đồng đội hết lòng cứu chữa, nhưng vẫn không khỏi, lại thấy sứ đưa Diêm Ma sau khi kiểm tra đưa hồn về âm phủ đang ngóng xét xử. Nếu có Phật tử vì fan bệnh này, rước đủ bảy Thầy, treo phan tục mạng, hết lòng nguyện cầu Đức Dược Sư lưu giữ Ly quang đãng Vương Như Lai. Thần thức bạn này hoàn toàn có thể trở lại, nhớ rõ mọi việc ở chốn âm ty; cho nên từ đây chịu khó tu phước, dẫu sinh trong đời ngũ trược cơ mà vẫn an lành”.
Bấy giờ, A Nan mong muốn hiểu ví dụ về đèn cứu vớt mạng với thần phan, làm thế nào giải oan cho những người đã chết.
cứu giúp Thoát người yêu tát bạch Đức A Nan, nghỉ ngơi trong trần gian nếu bao gồm kẻ bệnh, hy vọng được bình an, tất từ đầu đến chân thân đề nghị giữ tám phần trai giới, mở kho bố thí, thờ dường chúng Tăng, lập bọn treo phan tục mạng trước bảy biểu tượng của Phật Dược Sư, tư mươi chín hôm sớm đốt đèn bổn mạng. Chư Tăng mong nguyện, lễ Phật Dược Sư, giải ách trừ tai thần chú. Làm đủ việc ấy, bệnh khổ tiêu trừ.
cứu Thoát người yêu tát thưa liền: "Thế Tôn có dạy chín nhiều loại hoạnh hồn, cho nên vì thế ta khuyên làm cho phan và đèn tục mạng, nhằm khỏi tai nạn, được sống thọ dài. Chín sản phẩm hoạnh này thật chưa hết số, nhưng vị quá khổ, yêu cầu phải bị tiêu diệt oan.
"Thứ nhứt, bạn bệnh không được thuốc thang, không bạn chăm sóc, căn bệnh không đáng bị tiêu diệt mà cần qua đời. Thiết bị hai, đông đảo kẻ nghịch bời, đắm đuối tửu sắc. Máy ba, bị bắt, bị xử quyết hình. Máy tư, chết chìm. Thứ năm, bị tiêu diệt cháy. Sáu, bị ác thú. Trang bị bảy, rơi từ trên cao. Tám, bị khổ đau vì lầm thuốc độc. Sản phẩm công nghệ chín, mai một bởi vì thiếu thức ăn, đề nghị bị bị tiêu diệt oan, nên làm hoạnh tử.
"Lại nữa A Nan! Ở trên thế gian thường làm việc ác, Diêm vương xử phạt, nên giảm tuổi đời. Ta khuyên các người phóng sanh, tu phước, sẽ được thọ mạng lâu dài”.
Bấy giờ, trong bọn chúng hội này, mười hai Dược Xoa đại tướng cùng rất thần binh, toàn bộ phát chổ chính giữa quy y Tam Bảo và nguyện vị đạo, tương hỗ người đời. Bất kể nơi nào gớm này lưu giữ bố, quyết lòng ủng hộ tín đồ trì kinh này ra khỏi nạn tai, cầu bỏ ra được nấy. Và trong những lúc ấy, sử dụng chỉ năm color gút tên ta vào, trì tụng trừ tai thần chú, cầu nguyện đầy đủ, bắt đầu tháo dây ra. Thương hiệu của chúng ta là Cung Tỳ La đại tướng, Phạt phân tách La đại tướng, Mê Súy La đại tướng, An Để La đại tướng, Át Nể La đại tướng, San Để La đại tướng, Nhơn Đạt La đại tướng, tía Di La đại tướng, Ma Hổ La đại tướng, Chơn Đạt La đại tướng, Chiêu Đổ La đại tướng, Tỳ Yết La đại tướng thường xuyên ở Ta bà.
Đức Phật mê thích Ca ngay lập tức khen mười nhị Dược Xoa đại tướng với thần binh cứu khổ độ sinh, thường ơn chư Phật.
vậy Tôn dạy rõ kinh điện thoại tư vấn Dược Sư giữ Ly quang Vương Như Lai Bổn Nguyện Công Đức, xuất xắc Thập Nhị Thần tướng mạo Nhiêu Ích thơ mộng Kết Nguyện Thần Chú, cũng call Bạt Trừ Nhứt Thiết Nghiệp Chướng, cơ mà thọ trì.

Xem thêm: Cách Dùng Rau Diếp Cá Trị Mụn Từ Rau Diếp Cá Hiệu Quả Nhất, Trị Mụn Ẩn Bằng Rau Diếp Cá Hiệu Quả


Phật nói lời này, chư đại ý trung nhân tát, chén bát bộ Thiên long, toàn bộ thế gian, Đại đức A Nan, tám nghìn Thánh Tăng đều rất vui mừng, tín lâu phụng hành. Đọc thêmƯớc nguyện Đức Dược Sư, hiểu một lần ứng nghiệm cả trăm năm
Nam mô bạt già vạc đế bệ gần kề xả, lủ rô ưng ý lưu ly bác bỏ lặt bà hắc ra xà giả. Đát tha yết đa gia a ra ha đế tam miệu tam bột đà gia đát điệt tha. Án bệ tiếp giáp thệ, bệ sát thệ, bệ tiếp giáp xả, tam một yết đế tóa ha. (3 lần)
Kính nguyện Phật Dược Sư giáng phước, Đức Di Lặc ban vui, Văn Thù khai cơ, quan lại Âm thường cứu vớt khổ. Vâng lời Phật Tổ, con mở hội Dược Sư, cầu mười nhị Dược Xoa thần tướng tá phát vai trung phong từ, xin cứu giúp Thoát người thương tát hay gia hộ, khiến mọi fan (bệnh nhân) hết khổ, cho quyến thuộc bình an. Nguyện toàn bộ thế gian đều biến chuyển Cực lạc.
facebook twitter
Thờ Phật Dược Sư tại gia - khỏe thân an tâm, tiễu trừ bệnh dịch áchBát Nhã trung khu Kinh giờ Phạn tất cả chữ: Trì tụng để thoát ra khỏi khổ ải trằn gianDược Vương người thương Tát đản sinh - trị bách bệnh tình của thân cùng tâmTụng khiếp Pháp Hoa - Giải thoát chúng sinh giữa loại đời hiểm ác
Bát Nhã trọng tâm Kinh bao gồm chữ dễ nhìn đọc dễ học tập thuộc nhằm trì tụng sản phẩm ngàyMách các bạn 4 xuất xắc chiêu ra khỏi khổ đau của nhà PhậtChú Dược Sư soi sáng trí tuệ, góp giải trừ thân lẫn trung tâm bệnh rất là hiệu quảNgày Dược Vương tình nhân Tát sinh thần, nguyện bọn chúng sinh thân trọng điểm an định