UNIT 4 LỚP 10: LISTENING

     

Phần listening phía dẫn giải pháp làm bài bác nghe với chủ đề giáo dục đặc biệt. Bài viết cung cấp các từ vựng, cấu trúc cần xem xét cũng như nhắc nhở giải bài bác tập phần listening trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I. Tự vựng

message (n) <"mesidʒ> thông điệp doubt (n) sự nghi ngại special <"spe∫l> đặc biệt quan trọng

II. Kết cấu cần lưu ý

III. Trả lời giải bài tập:

1. Before you listening:

Work in pairs. Fill in each of the blanks with one word from the box.

Bạn đang xem: Unit 4 lớp 10: listening

(Làm bài toán từng đôi. Điền từng chồ trống với một từ trong khung.)

I joined a (1)… photographic…club when I was at secondary school and I have been fascinated by (2)… photography…ever since. However, I have decided not lớn become a professional (3) ...photographer.... I once took a photograph of my girl-friend và she did not look as beautiful in the picture as she was. I tried to lớn calm her down by saying, “ You are not very (4)...photogenic..., honey.”

2. While you listen:

Tapescript: Dưới đấy là nội dung bài bác nghe:

If you ask any thành viên of the Vang Trang Khuyet Club which time of the day enjoy most, và they will all agree their photography lesson. The Vang Trung Khuyet Club"s members come from the Nhan Chinh School for Children, Xa Dan Secondary School for Deaf & Mute Children, and the Hanoi Literature và Art Club for Mentally Retarded Children. Whenever we hold a camera, wandering around and taking in our surroundings through a lens, we can forget the sorrow of our disabilities, says club thành viên Nguyen Minh Tam. The six-month-old photographic club, which comprises 19 deaf, mute or mentally retarded children, is now having its first exhibition in Hanoi. More than 50 màu sắc photos are on display at the exhibition room featuring the beaty of daily life seen through the eyes of these disabled children. The subjects simple and peaceful: old men reading books on the banks of Hoan Kiem Lake, labourers hard at work, or chickens looking for food. The children"s passion for taking pictures has stimulated them and helped them :escaps their sorrow.

Task 1: Listen to lớn some information about a photography club và decide whether the statements are true(T) or false(F).

(Nghe một số thông tin về một câu lạc bộ nhiếp hình ảnh và đưa ra quyết định những lời nói đúng (T) hay sai (F).)

1. The Vang Trang Khuyet Club’s members are all disabled children

T

2. The club’s members are now teachinh photography lớn other children

F

3. The club’s members are exhibiting their photographs for the first time in Hanoi.

T

4. The subject of their photos is the sorrow of being disabled.

Xem thêm: Cây Trồng Được Sản Xuất Theo Công Nghệ Nuôi Cấy Mô Tế Bào Có Đặc Điểm ?

F

5. The passion for taking photographs has helped them escape their sorrow.

T

Task 2: Listen again & fill in each blank with a suitable word. (Nghe lại và điền mỗi nơi trống một từ mê thích hợp.)

The six-month-old (1)pholographic club, which comprise (2) 19 deaf, mute or mentally retarded children, is now having its first (3) exhibition in Hanoi.

More than (4) 50 colour photos are on display at the exhibition room featuring the (5) beauty of daily life seen though the eyes of these disabled children. The subjects are (6) simple and (7) peaceful: old men reading books on the sides of Hoan Kiem Lake, labourers hard at work, or (8) chicken looking for food.

The children’s passion for taking pictures has (9) stimulated them and helped them (10) escape their sorrow.

3. After you listen:

Work in group. Retell the story about the Vang Trang Khuyet Photographic Club.

Xem thêm: Mối Quan Hệ Biện Chứng Giữa Lực Lượng Sản Xuất Và Quan Hệ Sản Xuất

(Làm câu hỏi theo từng nhóm. Nói lại câu chuyện về Câu Lạc cỗ nhiếp hình ảnh Vang Trang Khuyet.)

The Vang Trang Khuyet Photographic Club, just 6 months old. Comprises 19 deaf, mute or mentally retarded children. It has its first exhibition in Hanoi. There are more than 50 colour photos on display at the exhibition. The subjects are simple & peaceful. Most photos are related khổng lồ the beauty of daily simple life.