TÍCH CỦA HAI SỐ NGUYÊN ÂM LÀ SỐ THẾ NÀO

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Tích của hai số nguyên âm là số thế nào

*

Câu 1. Tích của nhị số nguyên âm làA. Một số trong những nguyên dương. B. Một số nguyên âm. C. Số 1. D. Số 0.

Câu 2. Tích của một vài nguyên âm và một vài nguyên dương làA. Một vài nguyên dương. B. Một vài nguyên âm. C. Số 1. D. Số 0.

Câu 3. Phép tính có hiệu quả bằng với( 2).5 là

A. 2.5 . B. -(2.5) C. (- 2).(- 5) .D

Câu 4. Chọn câu vấn đáp đúng?

A. − 365.3661

Câu 5. Cực hiếm biểu thức M = (- 2001).( -2002).( -45) .0 là

A. −2001B. 0. C. −2002.D. (- 2001).(- 2002).(- 45)

Câu 6. Chọn câu đúng?

A. 5.( -8 +15)=5.(-8)+15 B. 5.( -8 +15) = 5.( -8)+ 5.15

C. 5.( -8+ 15) =8+ 5.15 D. 5.(- 8 +15)= 5.( -8) 5.15

Câu 7. Tích của số nguyên a với ( -1) bằngA. −1. B. 1. C. A . D. −a

Câu 8. Tác dụng của phép tính: 5.125.( -8).13.2 −làA. −130000. B.130000. C.13000. D. −13000

Câu 9. Kết quả của phép tính: (- 4).15- 6.8 làA. −180. B. −108. C.180. D.108

Câu 10. Tích (- 3).(- 3).( -3).(- 3).(- 3).(- 3).(- 3) bằngA. ( -3).6 . B. −6.3. C(- 3).7 . D.( -3).(- 7)

Giải giúp mik nhé!

 

 


Lớp 6 Toán
1
0
*

1A . 2B. 3A+C . 4A . 5B. 6B. 7D . 8A . 9 B . 10C
Xem thêm: Đáp Án Unit 4: Language Focus - Unit 4 Lớp 12, Unit 4 Lớp 12 Language Focus

Đúng 1
bình luận (0)
Các câu hỏi tương trường đoản cú
*

I. Trắc nghiệm khả quan (4 điểm) trong mỗi câu tự câu 1 mang lại câu 16 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong các số đó chỉ có một giải pháp đúng. Hãy khoanh tròn vần âm đứng trước phương pháp đúng. Câu 1: kết quả của phép tính 25 6 − − là: A. 31 B. 19 C. −31 D. −19. Câu 2: mang đến x = −−+ − ( ) 135 . Số x bằng: A. 1 B. 3 C. −3 D. −9. Câu 3: kết quả của phép tính: 45 9(13 5) − + là: A. 473 B. 648 C. −117 D. 117. Câu 4: Số nguyên x chấp nhận 1 6 19 − x = là A. 24 B. −3 C. 2 D. 1. Câu 5: công dụng của phép tính 2007 2.( 1) − là A. −4014 B. 4014 C. −2 D. 1. Câu 6: công dụng của phép tính 6 5 32 ( 3) : ( 3) ( 2) : 2 − − +− là: A. 1 B. −5 C. 0 D. −2. Câu 7: Biết 2 3 của số a bởi 7,2. Số a bằng: A. 10,8 C. 3 2 B. 1,2 D. 142 30 . Câu 8: 0,25% bằng A. 1 4 B. 1 400 C. 25 100 D. 0,025. Câu 9: Tỉ số xác suất của 5 và 8 là: A. 3% B. 62,5% C. 40% D. 160% Câu 10: hiệu quả của phép tính 3 ( 15). 1 5 − − là: A. 0 B. -2 C. −10 D. 1 5 . Câu 11: đến 3 11 : 11 3 x = thì: A. X = −1 B. X =1 C. 121 9 x = D. 9 121 x = . 


Lớp 6 Toán
2


Xem thêm: Unit 16 Lớp 12 Language Focus, Unit 16 Lớp 12: Language Focus

0

Câu 1: Kết trái đúng của phép tính (-3) + (-6) là

A. -3 B. +3 C. +9 D. -9

Câu 2: Hãy khoanh tròn chữ đứng trước câu vấn đáp đúng

A. Tổng hai số nguyên dương là một số trong những nguyên dương

B. Tổng nhì số nguyên âm là một trong những số nguyên dương

C. Tổng một vài nguyên âm và một số nguyên dương là một trong những nguyên âm

D. Tổng một trong những nguyên âm và một số nguyên dương là một số trong những nguyên dương

Câu 3: (0.5 đ) tác dụng đúng của phép tính (-5).(+3) là:

A. -15 B. +15 C. -8 D. +8

Câu 4: (0,5đ) trên tập đúng theo số nguyên Z, những ước của 5 là

A. -1 với 1 B. 5 với -5 C. 1; -1; 5 D. 1; -1; 5; -5

Câu 5: vào 4 ví dụ như sau, ví dụ nào không hẳn phân số

A.(dfrac3-15) B. (dfrac1.73) C. (dfrac02) D.(dfrac-134)

Câu 6: Phân số bằng phân số

*
là:

A.(dfrac72) B.(dfrac414) C.(dfrac2515) D.(dfrac449)

Câu 7: đến biết(dfrac15x) =(dfrac-34) số x tương thích là:

A. đôi mươi B. -20 C. 63 D. 57

Câu 8: tra cứu phân số buổi tối giản trong số phân số sau:

A.(dfrac612) B.(dfrac-416) C.(dfrac-34) D.(dfrac1520)

Câu 9: Phân số buổi tối giản của phân số là:

A.(dfrac10-70) B.(dfrac4-28) C.(dfrac2-14) D.(dfrac1-7)

Câu 10: Kết quả lúc rút gọn gàng (dfrac8.5-8.216) là:

A.=(dfrac5-162=dfrac-112) B. (=dfrac40-22=dfrac382=19)

C.(=dfrac40-1616=40) D.(=dfrac8.left(5-2 ight)16=dfrac32)

Câu 11: Kết trái của phép trừ (dfrac127-dfrac19) là

A.=(dfrac018) B.=(dfrac-227)

C.=(dfrac227) D.=(dfrac-20)

Câu 12: Kết trái của phép nhân là

A.(dfrac520) B.(dfrac214) C.(dfrac120) D.(dfrac54)

Câu 13: Hãy khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời đúng:

A. Số nghịch hòn đảo của -3 là 3 B. Số nghịch hòn đảo của -3 là

*

C. Số nghịch hòn đảo của -3 là (dfrac1-3) D. Chỉ bao gồm câu A là đúng

Câu 14: Kết trái của phép phân tách là

A.(dfrac-110) B.-10 C.10 D.(dfrac-52)

Câu 15: Hỗn số 5 (dfrac34) được viết bên dưới dạng phân số là

A.(dfrac154) B. (dfrac323) C.(dfrac194) D.(dfrac234)

Câu 16: Hãy khoanh tròn chữ đứng trước câu vấn đáp đúng:

A. Số nghịch hòn đảo của (dfrac-23) là (dfrac23) B. Số nghịch đảo của (dfrac-23) là (dfrac-32)

C. Số nghịch hòn đảo của (dfrac-23) là (dfrac-3-2) D. Chỉ bao gồm câu A là đúng

Câu 17: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu đúng

Trong cha điểm minh bạch thẳng hàng

A. Phải có một điểm là trung điểm của đoạn thẳng mà hai đầu mút là nhì điểm còn lại