PRÔTÊIN KHÔNG CÓ CHỨC NĂNG NÀO SAU ĐÂY

     
Trắc nghiệm Sinh học tập 10 bài 14 (có đáp án): Enzim cùng vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa !!
*