Hoạt Động Của Nguyễn Ái Quốc

     

Lập niên biểu những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925 theo những nội dung sau: thời gian, nội dung hoạt động, ý nghĩa. 


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Lời giải chi tiết

Thời gian

Nội dung hoạt động

Ý nghĩa

Gửi tới hội nghị Vécxai bản "Yêu sách của nhân dân An Nam", đòi Chính phủ Pháp và các nước đồng minh công nhận các quyền của dân tộc Việt Nam.

Bạn đang xem: Hoạt động của nguyễn ái quốc

 

1920

Đọc bản "Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa" của Lê-nin. 

Khẳng định con đường giành độc lập và tự do của nhân dân Việt Nam.

Người tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp, bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản và thành lập Đảng Cộng sản Pháp.

Thể hiện quan điểm lập trường của Người. Đánh dấu Nguyễn Ái Quốc từ một người yêu nước trở thành một chiến sĩ cộng sản.

1921

Nguyễn Ái Quốc cùng một số người yêu nước của một số dân tộc lập ra "Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari", cùng nhau đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân.

Xem thêm: Chủ Nghĩa Tư Bản Tài Chính Là Gì, Từ Điển Tiếng Việt Tư Bản Tài Chính

Khẳng định tinh thần quốc tế vô sản.

6/1923

Người đến Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế Nông dân và Đại hội V của Quốc tế Cộng sản.

Gắn kết cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới. 

11/1924

Người đến Quảng Châu, tuyên truyền, giáo dục lí luận cách mạng, xây dựng tổ chức cho cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam.

Xem thêm: Tông Của Số Chẵn Lớn Nhất Có 2 Chữ Số Là, Số Chẵn Lớn Nhất Có 2 Chữ Số

Bước vào thời kỳ chuẩn bị hoàn thiện về lí luận, tổ chức cho cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam.

kimsa88
cf68