Cho luồng khí co dư đi qua 9 1

     

Câu hỏi :

Cho luồng khí teo (dư) trải qua 9,1 gam lếu láo hợp bao gồm CuO với Al2O3 nung nóng cho đến lúc phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Khối lượng CuO trong các thành phần hỗn hợp đầu là


*